Chi tiết

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌC LẠI K24

http://hubt.edu.vn/tin-tuc/21-11-2020/huong-dan-quy-trinh-to-chuc-hoc-lai/114/8318/

Lưu ý:

Thời gian đăng ký và duyệt kết quả đăng ký HỌC LẠI ĐỢT 1 được gia hạn đến 20h00 ngày 05/12/2020.

- link SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI: https://bit.ly/tin_chi_HUBT

- link CỐ VẤN DUYỆT: https://bit.ly/HUBT_GV

1- Đề án "Tổ chức học lại theo học chế tín chỉ đối với khóa 24". Tại đây.

2- Kế hoạch Tổ chức học lại. Tại đây.

3- Hướng dẫn sinh viên, cố vấn học tập thực hiện quy trình đăng ký học lại. Tại đây.

4- Hỏi đáp về quy chế đào tạo theo tín chỉ. Tại đây.