Chi tiết

Danh sách sinh viên Khóa 24 xét tốt nghiệp đợt 1

Danh sách sinh viên Khóa 24 xét tốt nghiệp đợt 1. tại đây

Lưu ý:

- Danh sách xét tốt nghiệp sắp xếp theo Mã sinh viên.

- Hạng tốt nghiệp của sinh viên được xét theo thang điểm 4 (Quy định tại điều 28 Quy chế đào tạo Ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ- BGH.ĐT Ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

- Đối với những trường hợp thiếu hồ sơ: Ở cột "Thiếu hồ sơ" có ghi loại hồ sơ bị cần phải nộp bổ sung để đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào đợt sau.