Chi tiết

Lịch học lại tháng 4-2021 Khóa 24

Lưu ý:

Những sinh viên đã đăng ký học lại nộp Học phí

tại phòng Tài chính kế toán (A1.14Y)

và nộp lại Biên lai tại phòng Quản lý đào tạo (A1.10Y)

Sinh viên không mua biên lai sẽ không được học các HP đã đăng ký.