Chi tiết

Thông báo Điều chỉnh Phòng học các lớp học lại K24 (đợt 2) năm học 2020-2021

Sinh viên tham gia học lại các học phần đã đăng ký theo thời khóa biểu đã thông báo.

Các phòng học trực tiếp chuyển sang phòng học ZOOM trực tuyến tương ứng theo bảng dưới: