Chi tiết

LỊCH THI CHI TIẾT THEO NGÀY THI - LỚP HỌC LẠI - tháng 4/2023 (update 01/06/2023)

- Tải lịch thi ngày 23/04/20023 tại đây

- Tải lịch thi ngày 07/05/20023 tại đây

- Tải lịch thi ngày 14/05/20023 tại đây

- Tải danh sách phân ca thi ngày 14/05/20023 tại đây

- LỊCH ÔN TẬP, LỊCH THI  LỚP HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 4/2023 (Bổ sung các học phần chưa có lịch) tại đây CẬP NHẬT NGÀY 14/5/2023

- Tải lịch thi ngày 21/05/20023 tại đây

- Tải lịch thi ngày 28/05/20023 tại đây 

- Tải danh sách phân ca thi ngày 28/05/20023 tại đây

- Tải lịch thi ngày 04/06/20023 (Khoa Điện) tại đây 

- Tải lịch thi ngày 04/06/20023 tại đây