Chi tiết

CÁC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ - HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI HỌC, CHUYỂN NGÀNH,  HỌC 2 BẰNG SONG SONG, HỌC VƯỢT … 

  1. Xem hướng dẫn tại đây.

CÁC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

  1. Mẫu đơn xin thôi học, chuyển trường, chuyển ngành, bảo lưu, xuống khóa, quay trờ lại học tại đây.

  2. Mẫu đơn xin đăng ký học ghép lớp tại đây.

  3. Mẫu đơn xin bảo lưu tiền học lại tại đây