Chi tiết

LỊCH HỌC, DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - tháng 4/2024 (cập nhật 12/04/2024)

LỊCH HỌC LẠI - tháng 4/2024 (Học kỳ II năm học 2023-2024) ( cập nhật 12/04/2024 ) tại đây

- DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI (cập nhật 12/04/2024tại đây

 

LỊCH HỌC LẠI - tháng 4/2024 (Học kỳ II năm học 2023-2024) (cập nhật 12/04/2024)

 

- DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI (Cập nhật 12/04/2024)

Các thông báo khác