Chi tiết

DANH SÁCH, LỊCH ÔN TẬP LỚP HỌC LẠI - Học kỳ I năm học 2023-2024 (THÁNG 11/2023) - Cập nhật 15/11/2023

- Tải Lịch học tại đây

Tải Lịch học bổ sung, điều chỉnh tại đây. (cập nhật: 13/11/2023)

Tải Lịch học bổ sung, điều chỉnh (lần 2) tại đây. (cập nhật: 15/11/2023)

- Tải Danh sách Học lại tại đây.

- Tải Danh sách Sinh viên/Học phần chưa mở lớp tại đây.

LỊCH HỌC LẠI

LỊCH HỌC LẠI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

LỊCH HỌC LẠI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (LẦN 2)

DANH SÁCH HỌC LẠI (cập nhật 15/11/2023)

Các thông báo khác