Chi tiết

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌ KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ tại đây