Chi tiết

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌC LẠI K24

Thời gian đăng ký và duyệt kết quả đăng ký HỌC LẠI ĐỢT 1 được gia hạn đến 20h00 ngày 05/12/2020.

Thời gian đăng ký và duyệt kết quả đăng ký HỌC LẠI ĐỢT 1 được gia hạn đến 20h00 ngày 05/12/2020.

Các thông báo khác